Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ, Γρεβενά 19.11.08


Το Ολοήμερο Σχολείο: παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κλίμα

Δρ Ιωάννης Μπάκανος, Σχολικός Σύμβουλος Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας

Το Ολοήμερο Σχολείο επιδιώκει να συνδυάσει:
Την παιδαγωγική προστασία
Την οικονομική στήριξη των γονέων
Την καλλιέργεια του παιδιού με την προσφορά νέων μαθημάτων

Ο τύπος αυτού του Σχολείου έρχεται να επιτελέσει ένα πολλαπλό ρόλο:
κοινωνικό, παιδαγωγικό και διδακτικό.

Το καθιερωμένο Σχολείο αναμορφώνεται ως προς:
 • Το χρόνο παραμονής των παιδιών σε αυτό
 • Προστασία από έκθεση σε ποικίλους κινδύνους
 • Δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου αναμονής των γονέων
 • Απαλλαγή των γονέων από πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για εξωσχολικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές αυτού του Σχολείου είναι ανάγκη να στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Ευέλικτο, ενδιαφέρον και ευχάριστο πρόγραμμα εργασίας
 • Η όλη ατμόσφαιρα δραστηριοτήτων να ικανοποιεί γνωστικές και ψυχολογικές ανάγκες, οι οποίες στηρίζονται στα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών
 • Η συναισθηματική στήριξη και η ενθάρρυνση των μαθητών αποτελεί απαραίτητο λόγο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, τις οποίες αδυνατούμε να αναδείξουμε στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας
 • Η συνεργασία δασκάλων-γονέων-μαθητών-κοινωνίας δημιουργεί άριστο παιδαγωγικό κλίμα και είναι αδήριτη ανάγκη να επιδιώκεται
 • Η διαδικασία της αξιολόγησης χρησιμεύει μόνο στους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδοτικές παρεμβάσεις. Το «λάθος» δεν είναι κολάσιμο, αλλά αποτελεί αφετηρία επανορθωτικής διδακτικής παρέμβασης
 • Το παιδί να μάθει πώς να μαθαίνει και όχι πώς να διδάσκεται
 • Ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί στο πνεύμα των καινοτόμων δραστηριοτήτων, οι οποίες μεταμορφώνουν το Σχολείο και το περιεχόμενο τους
 • Η γνώση να μην είναι μετέωρη, αλλά να αναφέρεται στα πράγματα και στον κόσμο που διαρκώς αλλάζει
 • Η αγάπη για το παιδί και το ενδιαφέρον μας για τις ανάγκες του, να κατευθύνουν την παρέμβασή μας ως εκπαιδευτικών× να απαλλαγούμε σταδιακά από στατικές αντιλήψεις, που δεσμεύουν τις ανανεωτικές διαθέσεις. Λόγοι ανετοιμότητας πάντοτε θα υφίστανται, αλλά η τόλμη και η δοκιμή θα μας πάνε μπροστά.

Διοίκηση και διαχείριση του Ολοήμερου Σχολείου

MSc Γεώργιος Αλεξ. Φιλιόπουλος, Διευθυντής ΠΕ Ν. Γρεβενών

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του Ολοήμερου Σχολείου, καθώς επίσης στην ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Το ολοήμερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, με κυριότερα χαρακτηριστικά: ευέλικτο – βιωματικό - ανοιχτό στη ζωή και να συνδέεται με τις αλλαγές της εσωτερικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Στη χώρα μας η ίδρυση και η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθιερώθηκε το 1997-1998, με το άρθρο 4, του Ν. 2525/97.

Στο Ν. Γρεβενών λειτουργούν (16) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.


Η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα

Αναστάσιος Τασινός, Σχολικός Σύμβουλος Β΄ Περιφέρειας ΔΕ Γρεβενών

Για να υπάρξει μια επαρκής Προετοιμασία και Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο Σχολείο, πρέπει κατά την άποψή μας, η προσπάθεια αυτή να υποστηρίζεται από τους εξής παράγοντες:

Ο υπεύθυνος δάσκαλος του Ολοήμερου Σχολείου να εργάζεται με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία, παρέχοντας επαρκές παιδαγωγικό και διδακτικό έργο

Να υπάρχει κατάλληλο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε οι ώρες προετοιμασίας να κατανέμονται ισάριθμα σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας

Να υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών Πρωινού Σχολείου και των εκπαιδευτικών Ολοήμερου Σχολείου

Να υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου Σχολείου και των Γονέων των μαθητών

Να υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών Ολοήμερου Σχολείου και των υπεύθυνων Στελεχών της Εκπαίδευσης. ( Δ/ντή Σχολείου, Σχολικό Σύμβουλο, Προϊστάμενο)

Να υπάρχει καθημερινή φροντίδα, του υπεύθυνου δασκάλου του Ολοήμερου Σχολείου, για τη σίτιση των μαθητών

Μουσική, μουσικοί και μαθητές στο Ολοήμερο
Δρ Θανάσης Καλλιανιώτης, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ Γρεβενών

Η ανακοίνωση εξετάζει τις μεταβλητές που συνθέτουν το τρίπτυχο: το μάθημα της Μουσικής, ο διδάσκαλος μουσικός κι ο μανθάνων μαθητής στο Ολοήμερο Σχολείο.

Και τα τρία εν τέλει συγκεφαλαιώνονται κατά την παρουσίαση ενός άρτι αφιχθέντος σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού
Δεν υπάρχουν σχόλια: